Strona Główna BIP Strona Główna
ĆWICZENIA WOJSKOWE ROTACYJNE
 

Ćwiczenia wojskowe rotacyjne dla żołnierzy z nadanym przydziałem kryzysowym do NSR planowane są w miesiącach luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik i listopad.

 

OBOWIĄZKOWE I OCHOTNICZE ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY 

PODSTAWA PRAWNA

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej.

Na ćwiczenia wojskowe można powołać:

* żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne lub kryzysowe;

* żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych;

* osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

 

Na ćwiczenia wojskowe i do okresowej służby wojskowej nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:

* prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i samorządu terytorialnego – w czasie jej trwania;

* zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora – w czasie trwania kadencji;

* zostali przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub odbyli tę służbę

 Ćwiczenia mogą być odbywane jako:

* jednodniowe;

* krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni;

* długotrwałe – trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;

* rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

 Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:

1) odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne;

2) mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;

3) mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych;

3a) mogą zostać zobowiązani do odbycia jeden raz przez cały okres pozostawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych;

4) na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych

5) na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać, w dniach wolnych od pra-cy, ćwiczenia wojskowe jednodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne.

Żołnierze rezerwy, za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na potrzeby zawarcia kontraktu w celu nadania przydziału kryzysowego, mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe albo długotrwałe.

Na ćwiczenia wojskowe mogą zostać powołani żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w wyniku ochotniczego zgłoszenia się.

 

Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych

Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku.