Strona Główna BIP Strona Główna
SZKOLNICTWO WOJSKOWE W 2017 ROKU
 
 

 

 
Kandydaci na żołnierzy zawodowych podejmujący naukę na
uczelniach wojskowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką. Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby.

 

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii wojskowej, wyższej szkoły oficerskiej lub studium oficerskiego. W każdym przypadku kandydat na oficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Służba kandydacka polega na:
 1. kształceniu lub szkoleniu na uczelni wojskowej, w szkole podoficerskiej albo ośrodku szkolenia i wykonywaniu zadań służbowych na uczelni wojskowej jako jednostce wojskowej oraz w szkole podoficerskiej lub ośrodku szkolenia;
 2. kształceniu na uczelni innej niż wojskowa i odbywaniu, w okresie przerw wakacyjnych, szkolenia wojskowego.

O powołanie do służby kandydackiej w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej  może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:
 • niekarana sądownie;
 • posiadająca  obywatelstwo polskie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej – świadectwo dojrzałości.

O powołanie do służby kandydackiej w studium oficerskim może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie;
 • posiadająca  obywatelstwo polskie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia na szkolenie wojskowe w ramach studium oficerskiego – dyplom ukończenia studiów wyższych.

Nabór do studium oficerskiego prowadzony będzie:

 1. dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi,
 2. dla podoficerów zawodowych - absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);   
 3. szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej 5 lat;
 4. dla absolwentów krajowych uczelni medycznych.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1414),  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1627)

 Terminy i miejsce składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej (akademii wojskowej lub wyższej szkoły oficerskiej): 

 1. osoby posiadające świadectwo dojrzałości, kandydaci na żołnierzy zawodowych - kierunek wojskowy - w terminie do dnia 31 marca danego roku, bezpośrednio do rektora - komendanta uczelni wojskowej;
 2. na kierunek cywilny w uczelni wojskowych  kandydaci na studentów- w terminie nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni wojskowej, bezpośrednio do rektora - komendanta uczelni wojskowej;
 3. Na wsystkich uczelniach obowiązuje rejstracja elektroniczna w terminach jak wyżej.

Pobierz wniosek o powołanie do służby kandydackiej w uczelni wojskowej w formacie pdf.  Termin i miejsce składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyjęcie do studium oficerskiego:

 1. do 26 października 2017 r. na 8,5 - miesięczne  - dla podoficerów zawodowych absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym.
 2. do 20 stycznia 2017 r. na 3 - miesięczne szkolenie- dla podoficerów zawodowych absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym.
 3. do 15 maja 2017 r. na 12 - miesięczne szkolenie - dla szeregowych zawodowych absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat. oraz dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi absolwentów karajowych uczelni medycznych;

    Absolwenci uczelni posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi ubiegający się o przyjęcie do studium oficerskiego składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

Podoficerowie zawodowi oraz szeregowi zawodowi posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za wyjątkiem kandydatów do Studium Oficerskiego w grupie osobowej wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, którzy składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem Szefa Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 
Pobierz wniosek o powołanie do służby kandydackiej w studium oficerskim w formacie pdf.  

Kandydat(ka) do wniosku o przyjęcie do studium oficerskiego dołącza:
 1. dyplom ukończenia studiów wyższych - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe do studium oficerskiego lub świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjecie na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie w uczelni wojskowej;
 2. życiorys;
 3. skrócony odpis aktu urodzenia;
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 6. zaświadczenie o odbywaniu studiów oraz dokumenty dotyczące przebiegu nauki w uczelni wojskowej lub uczelni innej niż wojskowa - (dołączają tylko cywilni studenci uczelni wojskowych oraz studenci innych uczelni niż uczelnie wojskowe);
 7. inne dokumenty potwierdzając posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych wydawany w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych mogą być dostarczone do uczelni wojskowej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.
Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w uczelni wojskowej, po złożeniu wymaganych dokumentów jest kierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 Postępowanie rekrutacyjne  do akademii wojskowych, wyższych szkół oficerskich obejmuje:
 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 3. analizę ocen na świadectwie dojrzałości; 
 4. rozmowę kwalifikacyjną.

Postępowanie rekrutacyjne  do studium oficerskiego obejmuje: 
 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego;
 3. rozmowę kwalifikacyjną.

Osoba powołana do służby kandydackiej w uczelni wojskowej otrzymuje z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza) oraz tytuł podchorążego. Natomiast żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie służby kandydackiej w posiadanym stopniu wojskowym. Studia trwają do 5 lat w zależności od uczelni wojskowej. Natomiast szkolenia wojskowe w studium oficerskim odbywają się w systemie 3-miesięcznym; 8,5-miesięcznym;12-miesięcznym – w zależności od kierunku kształcenia.
Podczas studiów w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymują bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Uposażenie podchorążego zależy od roku nauki i posiadango stopnia wojskowego i wynosi od 875 zł do 2000 zł (brutto).
Podchorąży podczas szkolenia w studium oficerskim otrzymuje – 2000 zł (brutto).
Zarówno studia stacjonarne na uczelniach wojskowych, jak i studium oficerskie kończą się promocją absolwenta na pierwszy stopień oficerski – podporucznika (podporucznika marynarki)  i powołaniem  do zawodowej służby wojskowej (stałej lub kontraktowej) w korpusie oficerów zawodowych:
 • do służby stałej – na czas nieokreślony,
 • do służby kontraktowej – na czas określony w kontrakcie,

 

UWAGA   
Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są  na  stronach internetowych przedstawionych poniżej akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich.
 

A K A D E M I E   W O J S K O W E
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZA
00-908 WARSZAWA 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
81-103 GDYNIA, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
 

W Y Ż S Z E   S Z K O Ł Y   O F I C E R S K I E 
 ze  ST U D I U M  O F I C E R S K I M

 
 
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH
51-150 WROCŁAW, ul. Czajkowskiego 109
 

 
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
08-521 DĘBLIN, ul. Dywizjonu 303 nr 12
 

 
Informacje dotyczące rekrutacji do uczelni wojskowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Inowrocławiu w pokoju nr 8  lub pod nr telefonu     
   
     261 436 753,752.