Strona Główna BIP Strona Główna
REKONWERSJA
 

   Rekonwersja kadr to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych w zakresie przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie tych żołnierzy do podjęcia zatrudnienia po zwolnieniu ze służby wojskowej. Celem rekonwersji kadr jest reintegracja zawodowa osób zwolnionych z zawodowej służby wojskowej z cywilnym środowiskiem pracy.  

 

Uprawnieni  od 1.01.2010 r. do korzystania z pomocy rekonwersyjnej

1.  w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej:

były żołnierz zawodowy, z wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12-15 ( ustawy pragmatycznej ),  w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy. Praktycznie są to wszyscy żołnierze, oprócz zwolnionych z powodu: 

 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 • prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawod. służby wojskowej;
 • prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 • prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).

2. bezterminowo:

a) były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej  z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.  o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, korzysta z pomocy, o której mowa w ust. 1, b) małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć  w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie:

 • doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata;
 • przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata;
 • praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat.

Aktualne limity w zakresie przekwalifikowania zawodowego  dla zwolnionych z zawodowej służby wojskowej po 25.06.2010 r. i żołnierzy w służbie podstawą naliczenia zwrotu kosztów za przekwalifikowanie zawodowe jest 75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym. Na dzień 01.01.2016 r.  wynosi 2400 zł. ( 0,75 × 3200 zł.).

Zwrot kosztów jest uzależniony również od wysługi w służbie i wynosi od 1 stycznia 2016:

 • po 4 latach służby wojskowej - 100 %, ( 2400 zł)
 • po 9  latach służby wojskowej - 200 % ( 4800 zł)
 • po 15 latach służby wojskowej - 300 % - podstawy naliczenia ( 7200 zł)
 • dla małżonków oraz dzieci byłych żołnierzy zawodowych zwolnionych z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 ( zgony, zaginięcia, służba poza granicami kraju ) pokrywa się koszty w wysokości 300 % limitu    ( 7200 zł).                                                                                                                                                

W ramach pomocy rekonwersyjnej w zakresie  przekwalifikowania zawodowego  pokrywane są koszty:

 • Zwrotu przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, i z powrotem do wysokości  równowartości 20 przejazdów  klasą II pociągu Tanich Linii Kolejowych, pod warunkiem że odległość  przekracza 50 km  w jedną stronę.
 • Zakwalifikowanie w miejscu szkolenia – do  wysokości  równowartości 30 noclegów, których koszt jednostkowy  nie może przekroczyć  300 proc. ryczałtu za nocleg z tytułu  podroży służbowej pracownikom budżetówki w kraju.
 • Wydatki  te zwraca  żołnierzowi jednostka wojskowa, w której służy lub  Wojskowe Biuro Emerytalne w zależności od miejsca zamieszkania. Podstawą jest wniosek do dowódcy JW lub dyrektor  WBE. 

Do wniosku należy dołączyć:

ŻOŁNIERZ  ZAWODOWY:

1. Dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;

2. Zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbywanie  przekwalifikowania zawodowego;

3. Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat zawodowej służby wojskowej;

4. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń 

BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY:

1. Decyzja (rozkaz) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;

2. Dokument potwierdzający posiadaną wysługę zawodowej służby wojskowej;

3. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;

4. We właściwych przypadkach - inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwiększonego limitu finansowego lub do bezterminowego korzystania z pomocy.

MAŁŻONEK (DZIECKO) ŻOŁNIERZA, KTÓRY ZAGINĄŁ LUB PONIÓSŁ ŚMIERĆ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ SŁUŻBOWYCH: 

1. Skrócony odpis aktu małżeństwa (urodzenia);

2. Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć małżonka; 

3.Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Dzieci w wieku od 18 do 25 lat do wniosku dołączają także:

 •  oświadczenie o stanie cywilnym;
 •  zaświadczenie o pobieraniu nauki;
 •  orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli jest orzeczona).

Uprawnienie do rekonwersji obejmuje także rodzinę  żołnierza, który zginał  lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań  służbowych ( małżonka i dzieci).  W tym przypadku wniosek powinien być skierowany do dyrektora WBE  za pośrednictwem    dyrektora Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie lub  kierownika OAZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ( w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu).

INFORMACJA O KURSACH W RAMACH DODATKOWEJ OFERTY AKADEMI SZTUKI WOJENNEJ W 2018 r. 

POBIERZ

 


Przydatne pliki:

WNIOSEK O FINANSOWĄ POMOC REKONWERSYJNĄ – Pobierz formularz
WNIOSEK O FINANSOWĄ POMOC REKONWERSYJNĄ NA PRZEKWALIFIKOWANIE – Pobierz formularz
WNIOSEK O SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ – Pobierz formular
ZAŚWIADCZENIE Z OŚRODKA SZKOLENIA O UPRAWNIENIACH DO SZKOLENIA I PRZYJĘCIU NA SZKOLENIE  -
Pobierz formularz


ADRESY I TELEFONY:

Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Spraw Socjalnych
Zespół ds. Polityki Rekonwersji

00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218
tel. 261 845 599

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej

02-097 Warszawa, ul. Banacha 2
tel. 261 826 678, 261 826 679
fax: 261 826 674
e-mail: wcaz@wp.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Bydgoszczy
85-915 Bydgoszcz, ul. Warszawska 10
tel. 261 415 306,
fax: 261 415 319
e-mail: oazbydgoszcz@wp.mil.pl

Specjalista WSzW w Bydgoszczy ds. rekonwersji
85-915 Bydgoszcz, ul. Warszawska 10
tel. 261 41 50 05
fax: 261 41 50 38
e-mail: wszwbydgoszcz@wp.mil.pl

 Nieetatowy pełnomocnik
WKU w Inowrocławiu  ds. rekonwersji

88- 100 INOWROCŁAW ul. Dworcowa 27
tel.  261 436  748
fax: 261 436 350