Strona Główna BIP Strona Główna
WETERANI DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI KRAJU
 

WETERANI DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa, ma na celu zapewnienie weteranom - uczestnikom działań poza granicami państwa odpowiedniego uhonorowania za ich zasługi, udzielenie pomocy w przystosowaniu do życia i pracy, a także wsparcie stosownie do rzeczywistych potrzeb wynikających z doznanych uszczerbków.Weteranem działań poza granicami państwa jest osoba,  która nieprzerwanie, na podstawie skierowania brała udział, przez co najmniej 60 dni, w działaniach w ramach misji pokojowej, stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, Straży Granicznej, zadań ochronnych BOR lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, a także w ramach grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej.

Weteranem poszkodowanym natomiast, jest osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w ww. działaniach, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych. Podstawą nadania statusu weterana oraz weterana poszkodowanego jest wniosek zainteresowanego. Do wniosku załącza się:

 •     zaświadczenie wydane np. przez  dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
 •     zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - ponieważ weteranem może być tylko osoba o nieposzlakowanej opinii,
 •     dokumenty potwierdzające doznany uszczerbek na zdrowiu.


Na podstawie wniosku Minister Obrony Narodowej wydaje decyzję administracyjną. Decyzja przyznająca status weterana poszkodowanego zawierać będzie informacje o procentowej wysokości uszczerbku na zdrowiu i dodatku weterana. Dokumentem potwierdzającym status weterana oraz weterana poszkodowanego jest legitymacja wydawana przez dyrektora komórki organizacyjnej Ministra Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia na wniosek osoby poszkodowanej lub osoby upoważnionej w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia. O randze statusu osób biorących udział w działaniach poza granicami państwa świadczy fakt, że dzień 29 maja został ustanowiony Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Dodatkowo weteran, który w ramach działań został ranny, otrzyma wojskową odznakę „Za Rany i Kontuzje”.

Pozostałe uprawnienia przysługujące weteranom:

 •     uzyskanie bezpłatnej pomocy psychologicznej (którą objęci będą również jego bliscy),
 •     ubieganie się o zapomogę,
 •     korzystanie (stałe lub czasowe) z Domu Weterana,
 •     dodatkowy urlop wypoczynkowy (5 dni).


Weteran poszkodowany, oprócz uprawnień przewidzianych powyżej, będzie miał prawo do skorzystania z:

 •     bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie urazów i chorób nabytych podczas działań poza granicami państwa (w tym: bezpłatne zaopatrywanie w leki umieszczone w wykazach podstawowych, uzupełniających, leki recepturowe oraz wyroby medyczne,
 •     pomocy finansowej na kształcenie,
 •     dodatku weterana,
 •     zwolnienia przyznanych mu w/wym. świadczeń od podatku dochodowego,
 •     asysty honorowej podczas pogrzebu,
 •     bezpłatnego umundurowania,
 •     zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych przez MON lub MSWiA (nie więcej niż 2 rocznie),
 •     pierwszeństwa w zatrudnieniu w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez MON na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu, wiedzy i sprawności psychofizycznej.


 

Dodatkowe uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym pobierającym rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób:

 •     skierowanie na pobyt w sanatorium - co najmniej raz na 3 lata niezależnie od przysługującego muz tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego, jeżeli wymaga leczenia sanatoryjnego,
 •     specjalne leczenie, przeszkolenie oraz usprawnienie w ośrodkach rehabilitacji - w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo zapobieżenia pogorszeniu stanu zdrowia,
 •     korzystanie z pierwszeństwa w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub w domu pomocy społecznej,
 •     zwolnienie z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych,
 •     ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej,
 •     ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej:

                      - 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych - na podstawie biletów jednorazowych,
                      - 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.Dokumenty

Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są:

 •     protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej,
 •     orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 •     decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.


Weteran poszkodowany pobierający emeryturę lub rentę inwalidzką ma prawo do dodatku weterana poszkodowanego od miesiąca złożenia wniosku do organu emerytalno-rentowego. Do wniosku załącza decyzję o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego albo jej odpis. Wniosek zawiera:

 •     imię i nazwisko zainteresowanego,
 •     imiona rodziców,
 •     datę i miejsce urodzenia,
 •     adres zamieszkania i adres do korespondencji,
 •     numer PESEL,
 •     wskazanie świadczenia, o które ubiega się zainteresowany,
 •     podpis zainteresowanego lub jego pełnomocnika.


Wysokość dodatku uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze, i wynosi w przedziale:

 •     od 10 do 20% uszczerbku - 10% podstawy wymiaru;
 •     od 21 do 30% uszczerbku - 20% podstawy wymiaru;
 •     od 31 do 40% uszczerbku - 30% podstawy wymiaru;
 •     od 41 do 50% uszczerbku - 40% podstawy wymiaru;
 •     od 51 do 60% uszczerbku - 50% podstawy wymiaru;
 •     od 61 do 80% uszczerbku - 60% podstawy wymiaru;
 •     powyżej 80% uszczerbku - 80% podstawy wymiaru.


Dodatek podlega waloryzacji i wypłacany jest wraz z emeryturą lub rentą inwalidzką. Podstawę wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa emerytura.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi.

Zapomoga na zakup leków, środków opatrunkowych, koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne, rehabilitacyjne, usługi pielęgnacyjne. Zapomoga przyznawana jest także w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza. Zapomogę przyznaje Minister Obrony Narodowej na wniosek zainteresowanego.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana.
Dom Weterana funkcjonować będzie w Lądku Zdroju. Wśród uprawnień ustawa wymienia również prawo umieszczenia weterana-żołnierza, poszkodowanego-żołnierza i pracownika cywilnego w Domu Weterana. Zakład opiekuńczo-leczniczy zapewni uprawnionym leczenie, badania diagnostyczne, świadczenia rehabilitacyjne, terapię psychologiczną. Dodatkowo weterani uzyskają wsparcie w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych, a w razie braku możliwości powrotu do domu, pobyt stały.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę.

Pomoc finansowana na kształcenie:  na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej,  studiów I i II-go stopnia,  jednolitych magisterskich, a także podyplomowych. W ramach dofinansowanie, w kwocie 400 % najniższej emerytury, mogą być pokryte koszty opłaty za naukę, przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły lub uczelni i z powrotem, a także zakwaterowania w miejscowości, w której weteran poszkodowany-żołnierz pobiera naukę lub odbywa studia.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy – Koordynator regionalny
ul. Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261 41 50 05

KONTAKT:

p. mgr Marlena KORPYSZ

tel. 261 436 748

fax. 261 436 350

PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY

PSYCHOLOG

pani Olga Mazana

Początek formularza

2 pułk inżynieryjny

 

ul. Dworcowa 56

Budynek nr 1


Pokój  psychologii


tel. 261 436 224

telefon komórkowy: 727 012 089


e-mail MILNET-Z:
omazana160@milnet-z.ron.int

 

 

pani mgr Elżbieta RESZEWSKA

56 Baza Lotnicza

ul. Jacewska 73

Budynek nr 1

Pokój nr 15

Psychologiczny Punkt Konsultacyjny

tel. 261 437 287

Szanowni Państwo.

W grudniu 2014r. rozpoczęło działalność Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Na portalu w/w Centrum znajdą Państwo wiele ciekawych, na bieżąco aktualizowanych aktów prawnych, informacji i komunikatów, a także porad i wskazówek przydatnych, a często wręcz niezbędnych wszystkim weteranom i ich rodzinom.

Witryna dostępna jest pod adresem: www.centrum-weterana.mon.gov.pl