Strona Główna BIP Strona Główna
KSIĄŻECZKA WOJKOWA - PRZYDATNE INFORMACJE
 

                                                                                                                           

 

KSIĄŻECZKA WOJSKOWA – nadal ważna

 

Po zawieszeniu obowiązkowych form służby wojskowej może wydawać się, że książeczka wojskowa jest dokumentem zbędnym. Nic bardziej mylnego.

Książeczka wojskowa nadal pozostaje dokumentem bardzo ważnym, w szczególności dla organów wojskowych i samego posiadacza książeczki wojskowej, ale również dla innych podmiotów np.: pracodawców.    

1         Książeczka wojskowa a praca

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 21.11.1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. z 2017 r poz. 1430) każdy pracodawca ma obowiązek zawiadomić, nie później niż przed upływem czternastu dni, wojskowych komendantów uzupełnień, właściwych ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące pracownika, o jego zatrudnieniu i zwolnieniu oraz o kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku.

Aby wykonać wspomniany obowiązek pracodawca ma prawo żądać od pracownika okazania mu książeczki wojskowej, w której znajdują się informacje o stosunku posiadacza książeczki wojskowej do powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności obowiązku czynnej służby wojskowej.

Dodatkowo osoby, które chcą związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi np.: Policja, Państwowa Straż Pożarna, muszą legitymować się wpisem w książeczce wojskowej o przeniesieniu do rezerwy.

 W związku z tym z posiadaniem książeczki wojskowej wiąże się kilka istotnych zasad:

1.  Posiadacz książeczki wojskowej nie może rozporządzać dowolnie książeczką wojskową

 Osoba, której wydano książeczkę wojskową, nie jest jej właścicielem, a więc nie może rozporządzać książeczką wojskową np.: nie może jej sprzedać, darować lub w inny sposób celowo pozbyć się jej.

 Wojskowy komendant uzupełnień, a w przypadku żołnierzy w czynnej służbie wojskowej również dowódca jednostki wojskowej, może zażądać od posiadacza książeczki wojskowej jej zwrotu.

 Niżej wymienione podmioty mogą zażądać od posiadacza książeczki wojskowej celem okazania jej

1)     wojskowi komendanci uzupełnień i szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych;

2)     sądy i jednostki organizacyjne prokuratury;

3)     wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast);

4)     starostowie;

5)     marszałkowie województw;

6)     organy zatrudnienia i organy rentowe;

7)     pracodawcy;

8)     rektorzy (dyrektorzy) szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych;

9)     inne upoważnione podmioty.

 

2.  Książeczki wojskowej nie wolno wywozić z terenu Polski

Książeczki wojskowej  nie wolno przenosić, przewozić ani przesyłać za granicę.

 Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt stały, jest obowiązana zdać książeczkę wojskową do WKU.

Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt czasowy pozostawia książeczkę wojskową w swoim mieszkaniu lub składa ją na przechowanie w WKU.

 

 3.  O utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej należy niezwłocznie powiadomić WKU

O utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej jej posiadacz jest obowiązany, niezwłocznie zawiadomić osobiście WKU właściwe ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

Wówczas WKU wydaje osobie składającej zawiadomienie duplikat książeczki wojskowej. Z tytułu wydania duplikatu książeczki wojskowej należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 28 zł na rzecz urzędu miasta (gminy), na terenie której znajduje się siedziba danego WKU.

Jeśli posiadacz książeczki wojskowej odzyska utraconą książeczkę wojskową, jest obowiązany niezwłocznie przekazać ją do WKU.

 

4.  Po śmierci posiadacza książeczka wojskowa powinna wrócić do WKU

W razie zgonu posiadacza książeczki wojskowej, jego krewni  zgłaszający zgon w USC powinni przekazać książeczkę wojskową kierownikowi urzędu stanu cywilnego, który sporządza akt zgonu. Następnie kierownik urzędu stanu cywilnego przesyła książeczkę wojskową zmarłego do właściwego WKU.

 Podstawy prawne:

1.  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r poz. 1430)

2.    rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego (Dz. U. z 2004 roku, Nr 212, poz. 2154, z późn. zm.).

3.    rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10.06.1992 r. w  sprawie  doręczania  wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. z 1992 roku, Nr 51, poz. 233, z późn. zm.)

 Do porania:

Zawiadomienie o utracie (zniszczeniu) książeczki wojskowej