Strona Główna BIP Strona Główna
Rejestracja osób - Kwalifikacja
 
Rejestracji podlegają obywatele polscy, którzy ukończyli osiemnaście lat życia.
 

Rejestrację prowadzi się na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Rejestrację prowadzi się na podstawie danych osobowych uzyskanych z ewidencji ludności prowadzonej przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).
 

 
Prowadzenie rejestracji nie wymaga zgłoszenia się, zgody lub powiadomienia osoby podlegającej rejestracji. 
 

Rejestrację prowadzi wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osoby objętej rejestracją w dniu ukończenia przez nią osiemnastu lat życia.
W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie  kwalifikacji wojskowej  ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1980) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2254.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 944)