Strona Główna BIP Strona Główna
OBOWIĄZKOWE I OCHOTNICZE ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY
 

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Inowrocławiu, zwraca się do osób zainteresowanych odbyciem ćwiczeń wojskowych o zgłaszanie chęci uczestnictwa w ćwiczeniach do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu.

Oferta skierowana jest do osób, które posiadają odbytą służbę wojskową, posiadają kategorię zdrowia A oraz nie ukończyli 63 lat życia - w przypadku oficerów i podoficerów rezerwy lub 55 lat życia – w przypadku szeregowych rezerwy.

Uczestnik ćwiczeń wojskowych za każdy dzień ćwiczeń otrzymuje uposażenie zasadnicze według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego. Stawki wyglądają następująco: 

Od 01.01.2017 roku

lp.

stopień etatowy

stanowiska służbowego

% najniższego U żołnierza zawodowego

kwota

1.

generał
(admirał)

13,40%

428,80

2.

generał broni
(admirał floty)

11,20%

358,40

3.

generał dywizji
(wiceadmirał)

9,60%

307,20

4.

generał brygady
(kontradmirał)

7,90%

252,80

5.

pułkownik
(komandor)

7,00%

224,00

6.

podpułkownik
(komandor porucznik)

5,90%

188,80

7.

major
(komandor podporucznik)

5,10%

163,20

8.

kapitan
(kapitan marynarki)

4,50%

144,00

9.

porucznik
(porucznik marynarki)

4,25%

136,00

10.

podporucznik
(podporucznik marynarki)

4,20%

134,40

11.

starszy chorąży sztabowy
(starszy chorąży sztabowy marynarki)

3,95%

126,40

12.

starszy chorąży
(starszy chorąży marynarki)

3,85%

123,20

13.

chorąży
(chorąży marynarki)

3,70%

118,40

14.

młodszy chorąży
(młodszy chorąży marynarki)

3,60%

115,20

15.

starszy sierżant
(starszy bosman)

3,50%

112,00

16.

sierżant
(bosman)

3,45%

110,40

17.

plutonowy
(bosmanmat)

3,35%

107,20

18.

starszy kapral
(starszy mat)

3,30%

105,60

19.

kapral
(mat)

3,25%

104,00

20.

starszy szeregowy
(starszy marynarz)

2,95%

94,40

21.

szeregowy
(marynarz)

2,85%

91,20

Osoby zainteresowane odbyciem ćwiczeń, proszone są o kontakt osobisty bądź pod numerem:

  261 436 759,  261 436 749 lub 261 436 744.


OBOWIĄZKOWE I OCHOTNICZE ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.

Odbywanie ćwiczeń wojskowych polega na szkoleniu teoretycznym i praktycznym.

 Ćwiczenia mogą być odbywane jako:

* jednodniowe;

* krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni;

* długotrwałe – trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;

* rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Na ćwiczenia wojskowe można powołać:

* żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne lub kryzysowe;

* żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych;

* osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

 

Na ćwiczenia wojskowe i do okresowej służby wojskowej nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:

* prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i samorządu terytorialnego – w czasie jej trwania;

* zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora – w czasie trwania kadencji;

* zostali przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub odbyli tę służbę

 Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały mobilizacyjne lub kryzysowe:

 

* odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne;

* mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;

* mogą zostać zobowiązani do odbycia kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych, w okresie obowiązywania przydziału ;

* na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.

Żołnierze rezerwy, za ich zgodą, mogą również w drodze ochotniczego zgłoszenia się na potrzeby zawarcia kontraktu w celu nadania przydziału kryzysowego, odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe albo długotrwałe.

Na ćwiczenia wojskowe mogą zostać powołani żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w wyniku ochotniczego zgłoszenia się, także do odbywania ćwiczeń w składzie jednostki wojskowej poza granicami państwa.

 

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:

* dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową – dwunastu miesięcy;

* dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej – piętnastu miesięcy;

* dla podoficerów – osiemnastu miesięcy;

* dla oficerów – dwudziestu jeden miesięcy.

Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych

Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku.

Do odbycia ćwiczeń wojskowych powołuje się:

żołnierzy rezerwy w trybie:

* natychmiastowego stawiennictwa,

* ochotniczym,

* zwykłym;

osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w trybie:

* ochotniczym,

* zwykłym.

Kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych doręcza się żołnierzowi rezerwy albo osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy nie później niż na 14 dni przed dniem stawienia się do ćwiczeń wojskowych określonych w tej karcie. Terminu tego nie stosuje sie jeżeli powołania następuje w trybie natychmiastowego stawiennictwa, osoba powołana nie stawiła sie na skutecznie doręczone wezwanie w celu powołania na ćwiczenia oraz gdy powołanie następuje w trybie ochotniczym.

 Terminy ćwiczeń wojskowych w 2018 roku

Termin ćwiczeń

Jednostka Wojskowa

05-16.03.2018 r.

JW 1523

19-30.03.2018 r.

JW 1523

16-27.04.2018 r.

JW 1523

16-27.04.2018 r.

JW 1523

18-27.04.2018 r.

JW 1523

14-18.05.2018 r.

WKU Inowrocław

15-18.05.2018 r.

WKU Inowrocław

14-25.05.2018 r.

JW 1523

16-25.05.2018 r.

JW 1523

11-22.06.2018 r.

JW 1523

13-22.06.2018 r.

JW 1523

11-20.09.2018 r.

JW 1641

17-28.09.2018 r.

JW 1523

19-28.09.2018 r.

JW 1523